تاریخ و برنامه برگزاری رویداد هم‌نت بانوان

هم‌نت بانوان از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ برگزار می‌گردد. برنامه کلی این سه روز به ترتیب زیر است:

سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷

ساعت

 ۱۳:۳۰ تا ۱۴

 ۱۴:۳۰ تا ۱۵

 ۱۵ تا ۱۵:۳۰

 ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰

 ۱۶:۳۰ تا ۱۹

عنوان برنامه

 پذیرش

 افتتاحیه

درباره هم نت/ دکتر حق جو

 ورکشاپ الزامات طراحی

 ارایه ایده ها

 تیمسازی و کارتیمی

چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

ساعت

 ۸:۳۰ تا ۹:۳۰

۹:۳۰ تا ۱۲ 

۱۲ تا ۱۳ ۱۴:۳۰ تا ۲۰

عنوان برنامه

کارگاه بوم ناب

کار تیمی

 نماز و ناهار

کار تیمی و تسهیل‌گری

پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷

ساعت

 ۸:۳۰ تا ۹

۹ تا ۱۲ 

۱۲ تا ۱۳ ۱۳ تا ۱۵ ۱۵ تا ۱۶

عنوان برنامه

ارائه موثر

غربالگری و ارزیابی اولیه

 نماز و ناهار

داوری نهایی

اختتامیه

کلیه حقوق متعلق به بنیاد نخبگان استان اصفهان می‌باشد